Letter # None

None

884 - ר"ח שבט ,כללי לאניש לימוד המאמר באתי לגני ביו״ד שבט

ב"ה, ראש חודש שבט, ה'תשי"א ברוקלין, נ. י.

אל אנ"ש תלמידי התמימים וכל הקרובים לחסידות וחסידים די בכל אתר ואתר, ה' עליהם יחיו[1]

שלום וברכה!

לקראת בא יום הגדול והקדוש הוא יום עשירי בשבט, יום הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ - הנני לעורר אודות מאמרו שנתן להדפיס ליום ההסתלקות, הוא ד"ה באתי לגני - יו"ד שבט תש"י. אשר בטח תלמדו אותו בליל ויום ההילולא. ובלשון נשיאנו במכתביו (קונטרס ג, קונט' לו): מסוגל הוא היום הזה להתקשר בעץ החיים, אשר כאו"א מאנ"ש יזכה שיאיר עליו ועל כל ב"ב שיחיו זכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אשר מסר ונתן נפשו הק' עלינו להדריכנו במעגלי צדיקי יסוד עולם הוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להושע בבני חייא ומזונא רויחא.

אנ"ש ותלמידי התמימים יחיו, התעוררו ובואו לחצרות ה', בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אל התפלה ואל למודי השיעורים ברבים, והתועדו באהבת רעים לחזק את הלמודים בתמיכת לומדי תורה ועוסקים בעבודת השי"ת.

אנ"ש ותלמידי התמימים, וכל הנוטלים חלק בדרכי החסידים והחסידות עמדו הכן כולכם, אתם נשיכם בניכם ובנותיהם, לקבל ברכת הוי' בשפעת חיים ופרנסה טובה ונחת מיוצאי חלציכם, אשר ישפיע השי"ת לכם ולנו על ידי התעוררות רחמים רבים ממקור הרחמים והחסדים האמיתים, ע"ד מכניסי רחמים, אשר יעורר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בעל ההילולא, וברוכים תהיו בבני חייא ומזונא רויחא.

מנחם מענדל שניאורסאהן

 

 

 

  1. 1 ע"פ ישעיה - אֲדנָ֖י עֲלֵיהֶ֣ם יִֽחְי֑וּ וּלְכָל־בָּהֶן֙ חַיֵּ֣י רוּחִ֔י וְתַחֲלִימֵ֖נִי וְהַחֲיֵֽנִי: (ישעיהו פרק לח פסוק טז) רש"י שם: יי' עליהם יחיו - יונתן תירגם: "יי' אמר על כל מתייא דייחון". ולכל בהן חיי רוחי - "וקדם כולהון אחייתא חיי רוחי" (ת"י). ואני אומר לפי פשוטו: יי' עליהם - על שנותיי הנזכרים למעלה: אדדה כל שנותי; יי' שיכן שִיכְנו וחסדו עליהם , ואמר לי על פי נביא: יחיו. ולכל בהן חיי רוחי - ולכל דבר אשר תלויין בהן חיי רוחי , יי' עליהם ויחיו.