Enjoying this page?

המצווה השכ"ב

האזהרה שהזהרנו מלהעניש את החוטאים ומלהוציא את הדין לפועל בשבת.

והוא אמרו יתעלה: "לא תבערו אש" (שמות לה, ג). ר"ל: לא תשרוף מי שנתחייב שרפה, והוא הדין לשאר מיתות.

ולשון המכילתא:"'לא תבערו אש' שרפה בכלל הייתה ויצאת ללמד: מה שרפה מיוחדת שהיא אחת ממיתות ב"ד ואינה דוחה את השבת, אף כל שאר מיתות לא ידחו את השבת".

וכבר אמרו:"הבערה ללאו יצאת",ולא נתקיים.

אלא לחלק יצאת.

והוא שיהא חייב על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה, כמו שנתבאר במקומו.

ובגמרא דבני מערבא:"'בכל משבתיכם' ר' אילא בשם ר' ינא: מכאן לבתי דינין שלא יהו דנין בשבת".