Enjoying this page?

328 - המצווה השכ"ח האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה ביום שמיני עצרת

 

המצווה השכ"ח

האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה ביום שמיני עצרת.

והוא אמרו בו: "כל מלאכת עבדה לא תעשו" (שם, לו).

ודע שששה ימים טובים אלו, כל העושה איזו מלאכה שתהיה באיזה יום מהם שיהיה - לוקה, אלא אם הייתה מלאכה ממה שצריך לו באוכל נפש, כמו שאמר הכתוב באחד מהם: "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם" (שמות יב, טו). והוא הדין לשאר ימים טובים.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכת ביצה.