Enjoying this page?

240 - המצווה המשלימה ר"מ - האזהרה שהזהרנו מלמנוע המשכון מבעליו בשעה שהוא צריך לו

 

המצווה המשלימה ר"מ

האזהרה שהזהרנו מלמנוע המשכון מבעליו בשעה שהוא צריך לו.

אלא נחזיר לו כלי יום ביום, וכלי לילה בלילה, כמו שאמרה המשנה: "מחזיר את הכר בלילה, ואת המחרשה ביום".

והלאו שבא בעניין זה הוא אמרו יתעלה: "לא תשכב בעבטו" (דברים כד, יב).

ולשון ספרי: "לא תשכב ועבוטו עמך". אלא מחזיר לו מה שאי אפשר לו בלעדיו מחמת עוניו כמו שבאר ואמר: "כי היא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו". (שמות כב, כו).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ט' מבבא מציעא.