Enjoying this page?

163 - המצווה הקס"ג האזהרה שהזהרו הכהנים מלהכנס למקדש כשהם מנוולים בשערם

 

המצווה הקס"ג

האזהרה שהזהרו הכהנים מלהכנס למקדש כשהם מנוולים בשערם, כדרך שעושים האבלים שאינם מקבצים ומסדרים את שערם.

והוא אמרו יתעלה: "ראשיכם אל תפרעו" (ויקרא י, ו), אמר התרגום: לא תרבון פרוע.

וביחזקאל (מד, כ) ביאר ואמר: "ופרע לא ישלחו". וכן אמרו יתעלה במצורע: "וראשו יהיה פרוע" (ויקרא יג, מה) אמרו בספרא:"יגדל פרע".

ועוד לשון ספרא: "ראשיכם אל תפרעו" - אל תגדלו.

וכבר נכפל לאו זה בכהן גדול ואמר: "את ראשו לא יפרע" (שם כא, י). וכפל אותו, שלא תחשוב שזה שאמר לאלעזר ולאיתמר "ראשיכם אל תפרעו", שהוא מחמת המת בלבד, אבל אם עשה כן שלא דרך אבלות יהיה מותר; לפיכך ביאר בכהן גדול שהוא מחמת העבודה שיהא מסופר.

והעובר על לאו זה במיתה, כלומר: אם שמש כשהוא פרוע ראש. ובכלל אלו שבמיתה פרועי ראש, שנאמר: "ולא תמתו" (שם י, ו); אבל אם נכנס למקדש והוא פרוע ראש ולא עבד - הרי זה באזהרה, לא במיתה.