Enjoying this page?

057 - המצווה הנ"ז האזהרה שהזהרנו מלכרות אילנות עושי פרי בשעת המצור על עיר כדי להציק לאנשיה ולהכאיב

 

המצווה הנ"ז

האזהרה שהזהרנו מלכרות אילנות עושי פרי בשעת המצור על עיר כדי להציק לאנשיה ולהכאיב לבם.

והוא אמרו יתעלה: "לא תשחית את עצה - ואתו לא תכרת" (דברים כ, יט).

וכן נכנסת כל השחתה בכלל לאו זה, כגון: מי שישרוף בגד לבטלה או ישבור כלי לבטלה - הרי זה עובר משום "לא תשחית" ולוקה.

ובסוף מכות נתבאר,שקוצץ אילנות טובות - לוקה.

אמרו:ואזהרתיה מהכא: "ממנו תאכל ואתו לא תכרת".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ב מבבא בתרא.