Enjoying this page?

214 - המצווה הרי"ד - הציווי שנצטווינו שיתייחד החתן לאשתו שנה שלמה

המצווה הרי"ד

הציווי שנצטווינו שיתייחד החתן לאשתו שנה שלמה.

ולא ילך בה למסעו, ולא יצא לצבא כבוש, ולא יתחייב בכל הדומה לזה - אלא ישמח עמה שנה תמימה מיום שכנסה.

והוא אמרו יתעלה: "נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח" (דברים כד, ה).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ח' מסוטה.