Enjoying this page?

קיצור ע"פ הנך יפה

Video

בלקו"ת שבדפוס, מאמר זה בא בסוף לאחרי כל המאמרים בעמוד נא. 

(א) רעיתי מפרנסתי שממשיכים גילוי אור א"ס במחשבה עילאה. והיינו ע"י: ועמך לא חפצתי. וזהו הפי' השני דרעיתי לשון אהבה וריעות. ועמ"ש מזה בד"ה: אני ישנה, גבי רעיתי.

(ב) וכתיב יפה את רעיתי - רעו"ד, כתרצה - הרצון שבמוח. ואהבת ב"פ אור. ועמ"ש בענין הרצון שבמוח, שהוא בחי' חכמה המקבל ממזל: ונוצר חסד, ונוצר אותיות רצון, בביאור ע"פ: וידבר משה אל ראשי המטות. ורעותא דלבא הוא הנמשך מההתבוננות בינה לבא. ועמ"ש מזה בד"ה: עיני כל, ג"כ בפ' מטות. וע"ז משבחה: הנך יפה רעיתי יפה כתרצה. ועי"ז ממשיכים התלבשות אא"ס בחכ' ומדות. וע"י התלבשותו בחכ' נק': אב, ונמשך משם החיות בהנשמות שנקרא רגל: ברא כרע דאבוה. (ועמ"ש בביאור הזהר ר"פ כי תשא, גבי: והדל לא ימעיט כו') שנמשך בכל אחד הכח מחכ"ע לבוא לבחי' ביטול ממש - כח מה, וכמ"ש בסש"ב ס"פ י"ח. ועד"ז יובן ענין אכילת מצה בפסח שנק': מיכלא דמהימנותא - היינו מה שהוא ית' רועה ומפרנס הנשמות שנמשך מבחי' מוחין דאבא בכל נפש כו'. ועמ"ש בת"א ע"פ: כי אתה אבינו. וע' מזה ברבות כי תשא ס"פ מ"ו. ויש להעיר מזה ג"כ לענין פי' שנקראו היו"ט שלש רגלים, כי הם מקראי קדש ונמשך מבח': קדש העליון בבחי' הנשמות שנקראו: רגל כרעא דאבוה כו'. ועיי במא"א (אות ריש סעיף ט') בפי': ג' רגלים, ובלק"ת מהאריז"ל ס"פ משפטים בענין ראיה ברגלים. ועד"ז י"ל בפי' מצות נ"ח: עד שתכלה רגל מן השוק - שע"י משכת השמן והאור שמבחי' מוחין דאבא, עי"ז יומשך החיות בבחי' הנשמה שנק': רגל, כמ"ש: נר לרגלי דבריך. שיכלה מבח' השוק וטורי דפרודא הרומזים לתשוקות ותאוות גשמיים, ולהיות אליו ית' תשוקתו. וע' במדרש: ג' שוקין הן. ומ"ש ע"פ: פקדת הארץ ותשקקיה:

(ג) ופי': הנך יפה. היופי הוא מהתכללות כמה גוונין יחד. והיינו ענין אהבה שהיא גוון לבן עם יראה גוון אדום. (וזהו המשל: כברזא סומקא לסוסיא חיוורא. כי: לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי. ועד"ז נאמר: דודי צח ואדום) וגוון הממוצע בחי' רחמים. ואח"כ נמשך בחי' יופי מלמעלה. יאר פניו אתנו. ע"ד: הקב"ה מושך עליו חוט של חסד כו'. וזהו ענין: שופרי' דר' אבוהו מעין שופריה. וזהו: הנך יפה הב', ע"ד: תתן אמת ליעקב, כמ"ש בביאור ע"פ אלה מסעי. ואח"כ יש עוד עלייה יותר בחי': עיניך יונים. והוא למעל' מבחי': רעיתי פרנסתי - שזה אינו אלא בהתלבשותו כחו"ב שייך לומ': אכלתי יערי כו', אבל באתרי' לאו אורחי' למיכל, בחי' סוכ"ע שלמעלה מהחכ' כו'. וע"כ ההשפע' הבאה משם הוא רק עד"מ תענוג הראי', בבחי' הסתכלות: עין בעין בעין יראו. וע' מ"ש בד"ה ואתחנן גבי: ואראה את הארץ כו'. וזהו הנמשך, ע"י: עיניך יונים - בבחי' אהבה בתענוגי', לאסתכלא ביקרא דמלכא. ועמ"ש ע"פ: חכלילי עינים מיין:

(ד) ובח"ג האזינו (דר"צ ע"ב) פי': הנך יפה רעיתי - קאי על מדרגת הנשמות שנקראים: למען אחי ורעי. וא"כ הנך יפה הב' י"ל על נשמות שהן בבחי' דודים, והוא ב' בחי' דלבבתני אחותי כלה. ומ"ש בד"ה שה"ש בענין יחו"ע - למס"נ באחד, ויחו"ת - בשכמל"ו בכל נפשך ע"ש. וע' בזח"ב פ' פקודי (דף רנ"ד). ובמדרש פי': הנך יפה - במ"ע, הנך יפה - במל"ת. ועמ"ש מענין מ"ע ומל"ת בד"ה: שחורה אני ונאוה, ובד"ה אלה פקודי. ולשון: הנך - יש לומר ע"פ מ"ש ברבות בא פט"ו ע"פ: הן עם: שכל האותיות מזדווגים א"ט ב"ח כו' חוץ משני אותיות הללו הן כו' ע"ש[1]. והענין, כמ"ש ברבות ס"פ ואתחנן: כל מה שבראתי בראתי זוגות, שו"א כו'. אבל כבודי אחד ומיוחד כו' ע"ש. והיינו כי בע"ס שייך זוגות, משפיע ומקבל, והם נקראים חמה ולבנה, אדם וחוה כו'. אבל הוא ית': חד ולא בחושבן. והנה הנשמה אע"פ שנמשכה מהכלים דע"ס חב"ד כו' - מ"מ בבחי' יחידה שבנפשף מלובש ניצוץ אלהות מבחינה שלמעלה מהחכמ', כמ"ש בע"ח שמ"א ע"פ: אני אמרתי אלקים אתם. ועמ"ש בפ' ואתחנן בד"ה: ענין ק"ש אחד ואהבת, וע"פ: ולא תשבית מלח. וע"ז רמזו ברבות בענין הן עם כו' כי א"ב דא"ט ב"ח מורה על ע"ס, כמ"ש בע"ח של"ד. אכן בחי' הן שאין להם זוג - זהו ההארה מבחי' שלמעלה מהחכמה הנק' ראשית. ועמ"ש בד"ה: ביום השמיני בפי': וקדם צרתני. וז"ש: הן האדם היה כאחד ממנו, וארז"ל ברכות בראשי' פכ"א: כיחידו של עולם כו'. וזהו: הן הם יודו ויברכו כו'. ועל זה משבחה: הנך יפה, בחי' הן נמשך ומתלבש בכף, שהן חו"ב, כמ"ש בזח"א חיי (דקכ"ג א), ועמ"ש בד"ה: שאו את ראש כו' לגלגלותם בענין: מבן עשרים שנה ומעלה כו' ע"ש. ומזה נמשך: הנך יפה רעיתי כו' כנ"ל. והנה ארז"ל בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע קשרו להם שני כתרים וזהו ב"פ: הנך יפה - אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע:

  1. 1 הן עם לבדד ישכון מהו הן כל האותיות מזדווגין חוץ משתי אותיות הללו כיצד א"ט הרי י' ב"ח הרי י' ג"ז הרי י' ד"ו הרי י' נמצא ה' לעצמה וכן האות הנ' אין לה זוג י"צ הרי ק' כ"פ הרי ק' ל"ע הרי ק' מ"ס הרי ק' נמצא נ' לעצמה אמר הקדוש ברוך הוא כשם ששני אותיות הללו אינן יכולין להזדווג עם כל האותיות אלא לעצמן כך ישראל אינן יכולין להדבק עם כל העובדי כוכבים ומזלות הקדמונים אלא לעצמן מפורשים שאפילו שונא גוזר עליהם לחלל השבת ומבטל את המילה או לעבוד עבודת כוכבים הן נהרגים ואין מתערבים בהם שנאמר הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב