Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 37 - Emor 1


פירש"י ריש פרשתנו "אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים" – הטעם שלא פירש"י "להזהיר בי"ד על הכהנים" (כפירש"י לקמן כא, כד) שקו"ט בהכלל ד"כהנים זריזין הם" והביאור ע"ד המוסר והעבודה