Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 27 - Behar 1


(קנין הגוף וקנין הפירות וקנין דקל לפרותיו - בעבודת האדם ההבדל בזה בין "דין הקדש" ו"דין הדיוט בקנייתו" (רמב"ם הל' מכירה פכ"ב הט"ז