Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 22 - Behar - Bechukosei


."'קשר בין (שמות) ב' הסדרות. ג' אופנים סיני, בהר, בהר סיני. דיוק לשון חז"ל (רש"י ר"פ חוקת) "אין לך רשות להרהר אחרי