Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 1 - Emor


מעלת חודש אייר: כל החודש ספיה"ע. ר"ת אברהם יצחק יעקב רחל – ס"א. הטעם שנאמר גבי ספיה"ע "ממחרת השבת", ע"פ הביאור הפנימי דספיה"ע ענינה בירור נה"ב והכח לזה הוא מ"גבוה ביותר",ענין השבת – ס"ה. ספה"ע מצוה בפ"ע בכל יום, אבל מיוסדת על ספירת הימים שעברו, ולפי"ז הפרש בין עבד שנשתחרר לקטן שנתגדל, וכן נפק"מ אם יבוא משיח באמצע ימי הספירה – סי"ז