Enjoying this page?

יד סיון - Sivan 14

יד סיון

בלבישת טלית קטן בבוקר בידים נקיות ובמקום שמותר לברך, מברכים "על מצות ציצית"[ולא: "להתעטף בציצית"] - כיון שאין בט"ק שיעור עיטוף.

אם אסור לברך, אזי קודם התפלה - אם אינו לובש ט"ג - ימשמש בד' ציציותיו ויברך אז.