Enjoying this page?

Iyar 28 - כח אייר

כח אייר, מג לעומר

באחד החזיונות לילה שראה הצ"צ את רבינו הזקן, בתוך שלשים להסתלקותו, אמר לפניו המאמר על שלשה דברים העולם עומד [אבות א, ב. המאמר נדפס...]. אחרי המאמר א"ל: איש מזריע תחלה יולדת נקבה [ברכות ס] - זהו אמך. אשה מזרעת תחלה יולדת זכר - זהו אתה.