18 Adar 2 - יח אדר שני

יח אדר ב

אאזמו"ר כותב באחד ממאמריו: צריכים ללמוד בכל יום תושב"כ עם פירש"י שזהו תרומות מדרשי רז"ל [היינו שרש"י על הפסוק, הוא מתרומות [מה שתרמו] רז"ל על התושב"כ]... ולכל הפחות צריך כל אחד ואחד ללמוד מסכת גמרא בשנה.