14 Adar 2 - יד אדר שני

 

יד אדר ב, פורים

בקריאת המגילה קוראים:

(ח. יא) להרג ולאבד ולהרג ולאבד.

(ט. ב) ואיש לא עמד בפניהם ואיש לא עמד לפניהם.

באמירת "האגרת הזאת", "אגרת הפרים הזאת השנית", מנענעים את המגילה.

נוסח שושנת יעקב: ברוכים כל הצדיקים.

שהחינו - גם ביום.

במגלה שכתב אאזמו"ר לא נכתבו בני המן בעמוד בפ"ע.

וכן לא כל העמודים מתחילים בתיבת "המלך".

בתו"א ביאור ד"ה יביאו לבוש סעיף המתחיל והנה בחי' לבוש, צ"ל "והיא בחי' פני וזו היא המסתתרת .. שהיא בחי' עתיק בחי' סדכ"ס".

ויש נ"א: "והנה בחי' ביום ההוא הוא בחי' בינה אימא עילאה המקננת בבריאה בכורסיא אכן מל' דאצילות נעשה עתיק לבריאה שנעתק וגבוה מבריאה ואינה באה בהתגלות בעולם הבריאה שאפילו מבחי' ביום ההוא הוא בבחי' העלם והסתר.

ומה שנאמר אסתיר פני שכן נקרא מל' וממל' שבחכ' נעשה חכ' שבמל' כו'".