Enjoying this page?

יב שבט - Shevat 12

יב שבט

השכל וההתפעלות שני עולמות הם: עולם קר ומיושב, ועולם רותח ומבוהל.

וזאת היא עבודת האדם לחברם להיות לאחדים.

ואז הבהלה נהפכת לשאיפה, והשכל - למורה דרך בחיים של עבודה ופועל.