Enjoying this page?

ג שבט- SHEVAT 3

ג שבט

תורה אור נדפס לראשונה בשנת תקצ"ז בקאפוסט (בלי ההוספות).

הצ"צ במכתבו מיום ג' שבט תקצ"ז כותב: ספר תורה אור הנדפס עתה ... בו מאמרים רוב הדרושים שמשנת תקנ"ו עד סוף תקע"ב, אשר הרבה מהם שם רבינו ז"ל בעצמו עין עיונו עליהם והגיהם, והסמיכה דעתו הקדושה להביאם לבית הדפוס.

והספר כולל שני חלקים, חלק הראשון על שני חומשי התורה וחנוכה ופורים גם כמה דרושים לחג השבועות זמן מ"ת בפ' יתרו וקצת לפסח בפ' ויקהל.

וחלק השני אי"ה על ג' חומשי תורה ושה"ש ומועדים ור"ה ויוכ"פ ... ושם המחבר נאה לו שניאור כמו ואהבת בגימטריא ב' פעמים אור.. עכ"ל.

לא הספיקו להדפיס רק חלק הראשון, כי ע"י מלשינות סגרה הממשלה כמה מבתי הדפוס העברים ברוסיה, וביניהם גם ביה"ד בקאפוסט אשר שם הדפיסו התו"א.

בשנת תר"ח נדפת ח"ב בזיטאמיר ובשינוי השם "לקוטי תורה".