יח חשון - Cheshvan 18

 

יח חשון

בְּתֹּו"אֹ פַּ' חַיֵי שָׂרָה סֹדִ"הַ לְהָבִין מַשֶּאָרַזַ"ל יָפָה שָׁעָה יֵשׁ טָהַ"דְ.

וְכַּך צָ"לִ: "וְיִהְיֶ' בְּבְּחִי' בִּיטוּל (אַבָל עַכְשָׁיו ... הַיינוּ בְּחִי' אִיסָר וְעַמַ"שֶׁ לְקַמָן בְּפִּי' אֹוסְרִי לַגֶפֶן) שֶׁהוּא בְּחִי' חֵפֶץ וּכְּתִיב הֹודֹו ... תֹּוך כָּ"עַ, אַבָל תַּכְלִית הַכַּוָונָה".