Enjoying this page?

019 Torah and Tea Sivan 12, 5777


Number 19

לזכות חיה מושקא בת שרה נעמי לרפו"ש וקרובה

יב סיון סיום ימי התשלומים

הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות