Enjoying this page?

357 - המצווה השנ"ז האזהרה שהזהרו שאר בני אדם מלבוא על היבמה כשהיא תחת זיקת יבמה

המצווה השנ"ז

האזהרה שהזהרו שאר בני אדם מלבוא על היבמה כשהיא תחת זיקת יבמה.

והוא אמרו: "לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר" (דברים כה, ה).

והעובר על לאו זה - לוקה, היא והוא.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו ביבמות.