Enjoying this page?

185 - המצווה הקפ"ה - הציווי שנצטווינו להשמיד כל עבודה זרה ובתיה בכל מיני השמדה והשחתה

המצווה הקפ"ה

הציווי שנצטווינו להשמיד כל עבודה זרה ובתיה בכל מיני השמדה והשחתה:

לשבר, לשרוף, להרוס ולכרות - כל מין במה שראוי לו. כלומר, במה שיהיה מוחלט ומהיר ביותר ל[השגת] השמדתו. לפי שהכוונה היא שלא נשאיר לה זכר.

והוא אמרו יתעלה: "אבד תאבדון את כל המקמות" (דברים יב, ב).

ועוד אמר: "כי אם כה תעשו להם מזבחתיהם תתצו וגו'" (דברים ז, ה).

ואמר עוד: "ונתצתם את מזבחתם" (דברים יב, ג).

ובדרך אגב שנזכרה בגמרא סנהדרין מצוות עשה דעבודה זרה, אמרו בתמיהה: "בעבודה זרה מאי מצוות עשה איכא?!

תרגמה רב חסדא: "ונתצתם"".

ולשון ספרי: "מנין אתה אומר שאם קצץ אשרה והחליפה אפילו עשר פעמים שחייב לקצצה?

תלמוד לומר: "אבד תאבדון"".

ושם אמרו: ""ואבדתם את שמם מן המקום ההוא" (שם) - בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהם, ואין אתה מצווה לרדוף אחריהם בחוצה לארץ"".