להכריז ולעורר אודות ברכה אחרונה בהתוועדות וכיוב 108