Rambam Safer Hamitzvot

356 - המצווה השנ"ו האזהרה שהוזהר האדם מלהחזיר גרושתו אחר שנשאת לאחר

המצווה השנ"ו

האזהרה שהוזהר האדם מלהחזיר גרושתו אחר שנשאת לאחר.

והוא אמרו יתעלה: "לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה" (דברים כד, ד).

והעובר על לאו זה - לוקה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בכמה מקומות ביבמות.